به گزارش خزرآنلاین، در اجرای مصوبه مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی و با احکام جداگانه ای از سوی دکتر محمد ولی روزبهان؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، آقای مهندس رضا ساغری بعنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان اسماعیل محمدی خواه و شاهد وزیری به عنوان عضو موظف هیئت […]

به گزارش خزرآنلاین، در اجرای مصوبه مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی و با احکام جداگانه ای از سوی دکتر محمد ولی روزبهان؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، آقای مهندس رضا ساغری بعنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان اسماعیل محمدی خواه و شاهد وزیری به عنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی منصوب شدند.