به گزارش خزرآنلاین، مردم ووهان چین که به خاطر ویروس خودشان را در خانه‌هایشان حبس کردند، شب هنگام با فریادهایشان یکدیگر را به استقامت و دوام تشویق می‌کنند و به یکدیگر امید می‌دهند. خیابان ها و مراکز مختلف در روز کاملا تخلیه بوده و شبها هم مردم با فریاد و از راه دور در حالی […]

به گزارش خزرآنلاین، مردم ووهان چین که به خاطر ویروس خودشان را در خانه‌هایشان حبس کردند، شب هنگام با فریادهایشان یکدیگر را به استقامت و دوام تشویق می‌کنند و به یکدیگر امید می‌دهند. خیابان ها و مراکز مختلف در روز کاملا تخلیه بوده و شبها هم مردم با فریاد و از راه دور در حالی که در منازل خود هستند سر از پنجره بیرون آورده و با یکدیگر صحبت می کنند.