به گزارش خزرآنلاین، در روزهای گذشته تصاویر دلخراشی از حیوانات سوخته در زبانه های این آتش منتشر شده است.

به گزارش خزرآنلاین، در روزهای گذشته تصاویر دلخراشی از حیوانات سوخته در زبانه های این آتش منتشر شده است.

cfk7_2.jpg

k6k0_4.jpg

1wg2_5.jpg

u98b_6.jpg

fmd8_7.jpg

xh1i_8.jpg

ems_9.jpg

8vb5_10.jpg

vare_13.jpg

u7qa_14.jpg

glmd_15.jpg