به گزارش خزرآنلاین، فاطمه شیرزاد از جمله اعضایی بوده است که تا پیش از انتخاب شهردار رشت، به شدت مورد هجمه رسانه های نزدیک به عبدالهی قرار گرفت. “فردگرایی” در کنار “عدم صداقت” بخشی از اتهاماتی بود که توسط این قبیل رسانه ها به شیرزاد وارد شد. با نزدیکی به روز انتخاب شهردار رشت اما […]

به گزارش خزرآنلاین، فاطمه شیرزاد از جمله اعضایی بوده است که تا پیش از انتخاب شهردار رشت، به شدت مورد هجمه رسانه های نزدیک به عبدالهی قرار گرفت. “فردگرایی” در کنار “عدم صداقت” بخشی از اتهاماتی بود که توسط این قبیل رسانه ها به شیرزاد وارد شد.

با نزدیکی به روز انتخاب شهردار رشت اما حجم بهتان زنی ها به شیرزاد گسترش می یافت تا آن جا که در برخی مطالب، صراحتاً از او به عنوان عاملی برای انشقاق و دودستگی یاد شد. عاملی که از قضا دروغگویی و عدم انتقال صحیح مطالب را به حد اعلا رسانده بود!!

اندکی بعد اما هجمه ها به شیرزاد رنگ و بویی دیگر گرفت. حمایت از پیشگر به عنوان رقیب سنتی شیرزاد و تعریف و تمجید از او به عنوان بانویی تحصیل کرده و روشنفکر و فرهیخته، نه از حب علی که از بغض معاویه بود. پس گرفتن عنوان “بانوی اخلاق” از شیرزاد و اطلاق آن به پیشگر، یکی دیگر از راهکارهایی بود که به زعم رسانه های عبدالهی منش، می توانست برای شیرزاد بسیار گران تمام شود. 

سهم شیرزاد از هجمه های رسانه ای در بین مخالفان عبدالهی، بیشترین بود. شیرزاد بیشتر از رسولی، ذاکری و حتی علوی هدف انتقادات بی پایه و اساس قرار می گرفت. شاید تفکر نهفته در پس این تهاجم رسانه ای این بود که فاطمه شیرزاد به علت “زن” بودن زودتر تاب مقاومت را از کف خواهد داد و مخالفت خود با انتصاب عبدالهی به عنوان شهردار رشت را برای مصون ماندن از هجمه ها خواهد شکست.

همزمانی این هجمه ها با بیماری پدر، برای تنها بانوی شورای شهر رشت فضایی غیرقابل تحمل را به وجود آورده بود. فضایی که می توانست اراده مردانه سرسخت ترین مخالفان عبدالهی را در هم بشکند اما شیرزاد حاضر به مصالحه نبود و تا روز انتخاب شهردار هم به آن تن نداد.

حالا اما عبدالهی به عنوان شهردار رشت انتخاب شده و برای استمرار پایه های لرزان مدیریتی خود چشم به حمایت شورانشینانی همچون شیرزاد دارد. حالا همان مخالفانی که بی توجه به وخامت حال پدر و شرایط روحی نامناسب تک بانوی شورای شهر رشت، از هیچ کوششی برای هجمه به او فروگذار نکرده بودند، دوباره شیرزاد را “بانوی اخلاق” خطاب می کنند و تصور می کنند اطلاق این واژه به شیرزاد چنان او را بر سر ذوق می آورد که گذشته نزدیک را به دست فراموشی خواهد سپرد!

استراتژی این تعریف و تمجیدهای آشکار یک چیز است: حالا که عبدالهی به عنوان شهردار انتخاب شده و اصطلاحاً “خر از پل گذشته است”، بهتر است که شیرزاد در صف موافقان باشد تا مخالفان! در این راه اما به زعم مخالفان، کلیدواژه “بانوی اخلاق” معجزه خواهد کرد. اما این ادعا تا چه اندازه صحت دارد؟ باید منتظر ماند و دید!