به گزارش خزرآنلاین، اصلاح طلبان همواره و در تمام عمر سیاسی خود، شعارهای رنگارنگی را در حمایت از آزادی اندیشه و روشنفکری سیاسی و رسانه ای سر داده اند. آن ها در عمر سیاسی خود مدعی بوده اند که منافع مردم را بر منافع خود ارجح می دانند و جناح حاکم را متهم به آن […]

به گزارش خزرآنلاین، اصلاح طلبان همواره و در تمام عمر سیاسی خود، شعارهای رنگارنگی را در حمایت از آزادی اندیشه و روشنفکری سیاسی و رسانه ای سر داده اند. آن ها در عمر سیاسی خود مدعی بوده اند که منافع مردم را بر منافع خود ارجح می دانند و جناح حاکم را متهم به آن نمودند که در منش سیاسی خود به دنبال نوعی اقتدارگرایی و انحصارطلبی است.

آن چه که در فرآیند انتخاب شهردار رشت اتفاق افتاد اما می تواند به راحتی نشان دهد که تمام آن ژست های روشنفکرانه و سر دادن شعارهای عوامفریبانه تنها بهانه ای برای به دست آوردن درصدی از قدرت بوده تا با استفاده از این قدرت به دست آمده و چنبره زدن بر بیت المال، مقدمات ظهور آقازاده هایی همچون فرزند عارف فراهم گردد که با وقاحت تمام در چشمان میلیون ها جوان بیکار این کشور بنگرد و سرمایه بادآورده خود را نه از پایگاه پدر بلکه از بابت ژن خوب خود بداند!

آن چه در انتخاب شهردار رشت اتفاق افتاد به خوبی نشان داد وقتی پای قدرت به میان بیاید، این مدعیان روشنفکری حتی به یکدیگر هم رحم نخواهند کرد. در همین مقوله انتخاب شهردار رشت، سه اصلاح طلب شورای شهر رشت می کوشند تا به فردی غیراصلاح طلب رای دهند و در مقابل شورای هماهنگی اصلاح طلبان هم ابتدا از مقیمی به عنوان گزینه مورد حمایت خود نام می برد تا اتحاد سه اصلاح طلب شورا را بشکند و وقتی مقیمی عطای شهرداری را به لقایش می بخشد، حالا نام رسایی به عنوان گزینه مورد حمایت این شورا به میان می آید. تلاش شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای تحت فشار قراردادن سه همفکر و نماینده خود به همان اندازه جالب است که عدم پیروی سه اصلاح طلب شورای شهر رشت از تصمیمات این شورا، قابل تامل!

در این میان اقدام رسایی هم در ارائه برنامه هایش به عنوان یکی از گزینه های تصدی بر شهرداری رشت قابل تامل است چرا که با توجه به سابقه دوستی چند ساله او و رمضانپور و تجربه سیاسی چندین ساله رسایی بعید است که وی نداند رای رمضانپور و دو همراه دیگر او به هیچ عنوان از حامد عبدالهی بر نخواهد گشت با این حال شاید وسوسه درت حتی برای اصلاح طلب کهنه کاری همچون رسایی به قدری قوی و تجربه قدرت به اندازه ای شیرین باشد که وی نخواهد اندک شانس خود را برای تصدی بر کرسی شهرداری رشت از دست بدهد.

تلاش شورای هماهنگی اصلاح طلبان برای شکستن اتحاد به وجود آمده سه عضو اصلاح طلب شورا حول محور عبدالهی، اختلاف نظر شدید بهراد ذاکری با سه عضو اصلاح طلب دیگر شورا، تلاش رسایی برای تصدی بر شهرداری رشت علی رغم اطلاع از نظر سه جناح شورایی خود، حمله شدید یکی دو رسانه استخوان دار اصلاح طلب به حامد عبدالهی به عنوان گزینه مورد حمایت اصلاح طلبان، همه و همه نشان می دهد اصولگرایان برای شکست اصلاح طلبان نیاز به هیچ طرح و برنامه ای ندارند. کافی است گوشه ای بنشینند و ببینید این مدعیان روشنفکری و منتقدان تمامیت خواهی، برای کسب اندک درصدی از قدرت و پول، چه بر سر یکدیگر خواهند آورد!