به گزارش خزرآنلاين، فاطمه مقيمي با ارسال نامه اي به رييس شوراي شهر رشت از تصدي بر شهرداري رشت انصراف داد. با انصراف مقيمي، عبدالهي را بايد به احتمال قريب به يقين شهردار آتي رشت دانست. گفتني است انتخاب مقيمي به عنوان كانديداي مورد حمايت شوراي هماهنگي اصلاح طلبان و عدم تمكين اقليت سه نفره […]

به گزارش خزرآنلاين، فاطمه مقيمي با ارسال نامه اي به رييس شوراي شهر رشت از تصدي بر شهرداري رشت انصراف داد.

با انصراف مقيمي، عبدالهي را بايد به احتمال قريب به يقين شهردار آتي رشت دانست.

گفتني است انتخاب مقيمي به عنوان كانديداي مورد حمايت شوراي هماهنگي اصلاح طلبان و عدم تمكين اقليت سه نفره اصلاح طلبان از خواسته شوراي هماهنگي، حاشيه هايي را در روزهاي اخير در پي داشت.