به گزارش خزرآنلاین، دیروز در صحن شورا اعضای کمیسیون های تخصصی شورا رای گیری شد و امروز نیز اعضای هیات رئیسه کمیسیون های پنجگانه شورا بصورت داخلی انتخاب شدند. این منتخبین به قرار زیر اعلام شد: اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا: جذب، رمضانپور، فرهام زاهد، بهراد ذاکری، حسن عاقل منش و محمد حسن علیپور […]

به گزارش خزرآنلاین، دیروز در صحن شورا اعضای کمیسیون های تخصصی شورا رای گیری شد و امروز نیز اعضای هیات رئیسه کمیسیون های پنجگانه شورا بصورت داخلی انتخاب شدند. این منتخبین به قرار زیر اعلام شد:

اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا: جذب، رمضانپور، فرهام زاهد، بهراد ذاکری، حسن عاقل منش و محمد حسن علیپور که به ترتیب حسن عاقل منش رییس، بهراد ذاکری نایب رییس و حجت جذب به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند.

اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا: حاجی پور، رمضانپور، رسولی، علوی و عبدالهی که به ترتیب حامد عبدالهی رییس، رضا رسولی نایب رییس و سید امیرحسین علوی به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند.

اعضای کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا: جذب، رمضانپور، رسولی، ذاکری و عبدالهی که به ترتیب رضا رسولی به عنوان رییس، حجت جذب نایب رییس و عبدالهی به عنوان منشی انتخاب شدند.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا: حاجی پور، جذب، رسولی، زاهد، شیرزاد، عاقل منش و علیپور که به ترتیب حجت جذب رییس، فرهام زاهد نایب رییس و فاطمه شیرزاد به عنوان منشی انتخاب شد.

اعضای کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا: فاطمه شیرزاد، بهزاد ذاکری، فرهام زاهد، عاقل منش، محمد حسن علیپور که به ترتیب فاطمه شیرزاد رییس کمیسیون، بهراد ذاکری نایب رییس و حسن عاقل منش به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند.

دیروز در صحن شورا اعضای کمیسیون های تخصصی شورا رای گیری شد و امروز نیز اعضای هیات رئیسه کمیسیون های پنجگانه شورا بصورت داخلی انتخاب شدند. این منتخبین به قرار زیر اعلام شد: اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا: جذب، رمضانپور، فرهام زاهد، بهراد ذاکری، حسن عاقل منش و محمد حسن علیپور که به ترتیب حسن عاقل منش رییس، بهراد ذاکری نایب رییس و حجت جذب به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند. اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا: حاجی پور، رمضانپور، رسولی، علوی و عبدالهی که به ترتیب حامد عبدالهی رییس، رضا رسولی نایب رییس و سید امیرحسین علوی به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند. اعضای کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا: جذب، رمضانپور، رسولی، ذاکری و عبدالهی که به ترتیب رضا رسولی به عنوان رییس، حجت جذب نایب رییس و عبدالهی به عنوان منشی انتخاب شدند. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا: حاجی پور، جذب، رسولی، زاهد، شیرزاد، عاقل منش و علیپور که به ترتیب حجت جذب رییس، فرهام زاهد نایب رییس و فاطمه شیرزاد به عنوان منشی انتخاب شد. اعضای کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا: فاطمه شیرزاد، بهزاد ذاکری، فرهام زاهد، عاقل منش ، محمد حسن علیپور که به ترتیب فاطمه شیرزاد رییس کمیسیون، بهراد ذاکری نایب رییس و حسن عاقل منش به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند. http://rashtvand.ir/?p=18280
دیروز در صحن شورا اعضای کمیسیون های تخصصی شورا رای گیری شد و امروز نیز اعضای هیات رئیسه کمیسیون های پنجگانه شورا بصورت داخلی انتخاب شدند. این منتخبین به قرار زیر اعلام شد:http://rashtvand.ir/?p=18280
دیروز در صحن شورا اعضای کمیسیون های تخصصی شورا رای گیری شد و امروز نیز اعضای هیات رئیسه کمیسیون های پنجگانه شورا بصورت داخلی انتخاب شدند. این منتخبین به قرار زیر اعلام شد: اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا: جذب، رمضانپور، فرهام زاهد، بهراد ذاکری، حسن عاقل منش و محمد حسن علیپور که به ترتیب حسن عاقل منش رییس، بهراد ذاکری نایب رییس و حجت جذب به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند. اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا: حاجی پور، رمضانپور، رسولی، علوی و عبدالهی که به ترتیب حامد عبدالهی رییس، رضا رسولی نایب رییس و سید امیرحسین علوی به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند. اعضای کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا: جذب، رمضانپور، رسولی، ذاکری و عبدالهی که به ترتیب رضا رسولی به عنوان رییس، حجت جذب نایب رییس و عبدالهی به عنوان منشی انتخاب شدند. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا: حاجی پور، جذب، رسولی، زاهد، شیرزاد، عاقل منش و علیپور که به ترتیب حجت جذب رییس، فرهام زاهد نایب رییس و فاطمه شیرزاد به عنوان منشی انتخاب شد. اعضای کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا: فاطمه شیرزاد، بهزاد ذاکری، فرهام زاهد، عاقل منش ، محمد حسن علیپور که به ترتیب فاطمه شیرزاد رییس کمیسیون، بهراد ذاکری نایب رییس و حسن عاقل منش به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند.http://rashtvand.ir/?p=18280
دیروز در صحن شورا اعضای کمیسیون های تخصصی شورا رای گیری شد و امروز نیز اعضای هیات رئیسه کمیسیون های پنجگانه شورا بصورت داخلی انتخاب شدند. این منتخبین به قرار زیر اعلام شد: اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا: جذب، رمضانپور، فرهام زاهد، بهراد ذاکری، حسن عاقل منش و محمد حسن علیپور که به ترتیب حسن عاقل منش رییس، بهراد ذاکری نایب رییس و حجت جذب به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند. اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا: حاجی پور، رمضانپور، رسولی، علوی و عبدالهی که به ترتیب حامد عبدالهی رییس، رضا رسولی نایب رییس و سید امیرحسین علوی به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند. اعضای کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا: جذب، رمضانپور، رسولی، ذاکری و عبدالهی که به ترتیب رضا رسولی به عنوان رییس، حجت جذب نایب رییس و عبدالهی به عنوان منشی انتخاب شدند. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا: حاجی پور، جذب، رسولی، زاهد، شیرزاد، عاقل منش و علیپور که به ترتیب حجت جذب رییس، فرهام زاهد نایب رییس و فاطمه شیرزاد به عنوان منشی انتخاب شد. اعضای کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا: فاطمه شیرزاد، بهزاد ذاکری، فرهام زاهد، عاقل منش ، محمد حسن علیپور که به ترتیب فاطمه شیرزاد رییس کمیسیون، بهراد ذاکری نایب رییس و حسن عاقل منش به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند.http://rashtvand.ir/?p=18280