به گزارش خزرآنلاین، جلسه امروز شورای شهر رشت با مشخص شدن ترکیب هیات رئیسه شورا به پایان رسید و امیرحسین علوی توانست برای دومین سال متوالی بر کرسی ریاست شورا تکیه بزند. رای گیری امروز اما با اتفاقی تقریباً غیرقابل پیش بینی همراه بود و آن هم نقش برجسته آرای ممتنع بود. با این حال به […]

به گزارش خزرآنلاین، جلسه امروز شورای شهر رشت با مشخص شدن ترکیب هیات رئیسه شورا به پایان رسید و امیرحسین علوی توانست برای دومین سال متوالی بر کرسی ریاست شورا تکیه بزند. رای گیری امروز اما با اتفاقی تقریباً غیرقابل پیش بینی همراه بود و آن هم نقش برجسته آرای ممتنع بود. با این حال به نظر می رسد ترکیب آرای امروز در انتخاب هیات رئیسه به شکل زیر رقم خورده است. البته آن چه در ادامه می آید تنها بر پایه گمانه زنی است.

انتخاب رییس شورا

امیرحسین علوی و اسماعیل حاجی پور به عنوان کاندیداهای تصدی بر ریاست شورای شهر رشت تعرفه شدند.

چه کسانی به امیرحسین علوی رای دادند؟ رضا رسولی – فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمدحسن علیپور – حجت جذب – حامد عبدالهی – امیرحسین علوی

چه کسانی به اسماعیل حاجی پور رای دادند؟ احمد رمضانپور نرگسی – فرهام زاهد – اسماعیل حاجی پور

چه کسانی رای ممتنع دادند؟ بهراد ذاکری

انتخاب نایب رییس شورا

رضارسولی تنها کاندیدای نائب رئیسی می باشد.

چه کسانی به رضا رسولی رای دادند؟ رضا رسولی – فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمدحسن علیپور – حجت جذب – حامد عبدالهی – امیرحسین علوی – بهراد ذاکری

چه کسانی رای ممتنع دادند؟ اسماعیل حاجی پور – فرهام زاهد – احمد رمضانپور

انتخاب خزانه دار

حامد عبدالهی تنها کاندیدای خزانه داری شورا بود.

چه کسانی به حامد عبدالهی رای دادند؟ رضا رسولی – فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمدحسن علیپور – حجت جذب – حامد عبدالهی – امیرحسین علوی – بهراد ذاکری

چه کسانی رای ممتنع دادند؟ اسماعیل حاجی پور – فرهام زاهد – احمد رمضانپور

انتخاب منشی ها

علیپور و شیرزاد دو داوطلب منشی گری هستند

چه کسی به علیپور و شیرزاد رای دادند؟ رضا رسولی – فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمدحسن علیپور – حجت جذب – حامد عبدالهی – امیرحسین علوی – بهراد ذاکری

چه کسانی رای ممتنع دادند؟ اسماعیل حاجی پور – فرهام زاهد – احمد رمضانپور