به گزارش خزر، به پیشنهاد حسین خاکزاد شاهاندشتی مدیرمسئول خزرآنلاین و با صدور احکام جداگانه ای امیر کاظمی به عنوان سردبیر و علی آقاجانی به عنوان دبیر سرویس فرهنگی منصوب شدند و از زحمات سردبیر و دبیر قبلی سرویس فرهنگی تقدیر و تشکر به عمل آمد.  

به گزارش خزر، به پیشنهاد حسین خاکزاد شاهاندشتی مدیرمسئول خزرآنلاین و با صدور احکام جداگانه ای امیر کاظمی به عنوان سردبیر و علی آقاجانی به عنوان دبیر سرویس فرهنگی منصوب شدند و از زحمات سردبیر و دبیر قبلی سرویس فرهنگی تقدیر و تشکر به عمل آمد.