به گزارش خزر، نام ثابت قدم در شهرداري رشت بيش از آنكه به دليل تصدي اش بر شهرداري در دو برهه زماني متفاوت، برجسته باشد به علت سبك مديريت و نگرش توسعه اقتدارگرايش شناخته مي شود. نگرشي كه البته موافقان و مخالفان خود را دارد. پس از تصدي نصرتي بر شهرداري رشت، شهردار جديد دست […]

به گزارش خزر، نام ثابت قدم در شهرداري رشت بيش از آنكه به دليل تصدي اش بر شهرداري در دو برهه زماني متفاوت، برجسته باشد به علت سبك مديريت و نگرش توسعه اقتدارگرايش شناخته مي شود. نگرشي كه البته موافقان و مخالفان خود را دارد.

پس از تصدي نصرتي بر شهرداري رشت، شهردار جديد دست به تغييرات گسترده نزد و مديران را به جرم ثابت قدمي بودن به حاشيه نراند.

اين سياست نصرتي اگرچه در بسياري از موارد پسنديده و بر مبناي شايسته سالاري بود اما گويا معضلات خاص خود را هم در پي داشته است. تاثيرپذيري شهردار رشت از بخشي از مديران ثابت قدمي كه حتي در درون دفتر وي رخنه كردند، يكي از همين موارد است.

در همين راستا شنيده مي شود يكي از مديران زمان شهردار سابق كه پس از تصدي نصرتي بر شهرداري رشت به دليل عدم اعتقاد شهردار جديد به قلع و قمع مديران قبلي همچنان در نزديكي نصرتي قرار دارد، سعي مي كند اثرگذاري خود را بر شهردار حفظ نموده و با سواستفاده از اعتماد شهردار، بعضا دست به كارهاي عجيب و غريبي همچون مفقود نمودن خودخواسته برخي نامه هاي وارده نمايد!

از شهردار رشت انتظار مي رود حساسيت بيشتري در خصوص نزديكان خود در محل كار به خصوص تركيب دفتر به خرج داده و پيگير مفقودي برخي اسناد و نامه هاي ارسالي باشد.