به گزارش خزر، شنیده ها حكايت از آن دارد که یک شرکت لوله سازی بابت تصفيه شيرابه هاي ناشي از دفن زباله، قراردادی ۸۰ میلیارد ریالي با شهرداري منعقد کرده است. قابل تامل اينكه اگرچه تاكنون هیچ عملیاتی از سوي اين شركت براي تصفيه شيرابه ها صورت نگرفته اما مسوولان شركت براي كار نكرده صورت […]

به گزارش خزر، شنیده ها حكايت از آن دارد که یک شرکت لوله سازی بابت تصفيه شيرابه هاي ناشي از دفن زباله، قراردادی ۸۰ میلیارد ریالي با شهرداري منعقد کرده است.

قابل تامل اينكه اگرچه تاكنون هیچ عملیاتی از سوي اين شركت براي تصفيه شيرابه ها صورت نگرفته اما مسوولان شركت براي كار نكرده صورت وضعيت صادر كرده و درخواست پرداخت قسمتي از مبلغ قرارداد را داشته اند!

اين زياده خواهي در حالي صورت گرفته است كه اساسا شيوه انتخاب اين شركت به عنوان پيمانكار پروژه ميلياردي مشخص نبوده و معلوم نيست اين شركت بر اساس كدام مناقصه و در چه زماني به عنوان پيمانكار برگزيده شده است.