تعريف ?? رديف پروژه شهرداري با مبلغ ?? ميليارد و هشت‌صد ميليارد تومان در بودجه ?? شهردار رشت هم در گزارشي اذعان داشت: ?? رديف پروژه با مبلع ?? ميليارد و هشت‌صد ميليون تومان براي شهرداري تعريف‌شده است و علاوه بر آن. يک ميليارد و ??? ميليون تومان از بودجه عمراني کشور براي شهرداري […]

 

http://uupload.ir/files/3qy7_0_(34).jpg

تعريف ?? رديف پروژه شهرداري با مبلغ ?? ميليارد و هشت‌صد ميليارد تومان در بودجه ??

شهردار رشت هم در گزارشي اذعان داشت: ?? رديف پروژه با مبلع ?? ميليارد و هشت‌صد ميليون تومان براي شهرداري تعريف‌شده است و علاوه بر آن. يک ميليارد و ??? ميليون تومان از بودجه عمراني کشور براي شهرداري رشت در نظر گرفته‌شده است.

مسعود نصرتي تصريح کرد: تا امروز از جمع ?? رديف ? ميليارد و دويست ميليون تخصيص داشتيم؛ که فعلاً ده درصد وصولي داشتيم؛ و اميدواريم در يکي دو هفته آينده اين ده درصد به ?? درصد ارتقا يابد.

وي همچنين افزود: از ?? رديف پروژه يک ميليارد براي تأسيسات آتش‌نشاني بازار رشت؛ و يک ميليارد هم براي پياده راه منطقه دو شهرداري رشت در نظر گرفته‌شده است.

 

http://uupload.ir/files/h3e3_0_(1).jpg

http://uupload.ir/files/my8_0_(2).jpg

http://uupload.ir/files/p3c4_0_(3).jpg

http://uupload.ir/files/b2ig_0_(4).jpg

http://uupload.ir/files/uzci_0_(5).jpg

http://uupload.ir/files/b7k0_0_(6).jpg

http://uupload.ir/files/6m9i_0_(7).jpg

http://uupload.ir/files/m1sn_0_(8).jpg

http://uupload.ir/files/9eqr_0_(9).jpg

http://uupload.ir/files/a6l_0_(10).jpg

http://uupload.ir/files/whe6_0_(11).jpg

http://uupload.ir/files/val1_0_(12).jpg

http://uupload.ir/files/6tir_0_(13).jpg

http://uupload.ir/files/jijo_0_(14).jpg

http://uupload.ir/files/iof_0_(15).jpg

http://uupload.ir/files/8prv_0_(16).jpg

http://uupload.ir/files/p80g_0_(17).jpg

http://uupload.ir/files/nxjk_0_(18).jpg

http://uupload.ir/files/nunx_0_(19).jpg

http://uupload.ir/files/eqhz_0_(20).jpg

http://uupload.ir/files/3wyh_0_(21).jpg

http://uupload.ir/files/ey6x_0_(22).jpg

http://uupload.ir/files/akpt_0_(23).jpg

http://uupload.ir/files/ey00_0_(24).jpg

http://uupload.ir/files/2jjy_0_(25).jpg

http://uupload.ir/files/w5gp_0_(26).jpg

http://uupload.ir/files/udmr_0_(27).jpg

http://uupload.ir/files/gd68_0_(28).jpg

http://uupload.ir/files/icyj_0_(29).jpg

http://uupload.ir/files/zcz9_0_(30).jpg

http://uupload.ir/files/oc42_0_(31).jpg

http://uupload.ir/files/rkxk_0_(32).jpg

http://uupload.ir/files/hm2d_0_(33).jpg

http://uupload.ir/files/3qy7_0_(34).jpg