به گزارش خزر، «مهندس بیژن» مجری طرح خطوط معاونت طرح وتوسعه شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: با توجه به بروز موارد متعدد قطع خطوط تأمین برق در اثر نزدیکی یا برخورد خطوط در محل تقاطع خطوط انتقال و فوق توزیع با خطوط توزیع نیروی برق طی بارش های برف سالهای قبل و خسارتهای مستقیم […]

به گزارش خزر، «مهندس بیژن» مجری طرح خطوط معاونت طرح وتوسعه شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: با توجه به بروز موارد متعدد قطع خطوط تأمین برق در اثر نزدیکی یا برخورد خطوط در محل تقاطع خطوط انتقال و فوق توزیع با خطوط توزیع نیروی برق طی بارش های برف سالهای قبل و خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم هنگفت ناشی از آن، افزایش ایمنی خطوط انتقال و فوق توزیع محدوده مرکز و شرق استان گیلان در دستور کار قرار گرفت. که به همین منظور ابتدا تیم کارشناسی به شناسایی نقاط بحرانی پرداختند و موفق شدند 38 نقطه بحرانی را شناسایی کنند.

مجری طرح خطوط معاونت طرح وتوسعه افزود: پس از شناسایی نقاط بحرانی خطوط برق شرکت برق منطقه ای گیلان، 450 متر کاور عایقی (MVLC) خریداری شد. این کاورهای عایقی روی خطوط فوق توزیع محدوده مرکز و شرق گیلان نصب شد که با نصب این کاورهای عایقی، ایمنی حدود 200 کیلومتر مدار از خطوط انتقال و فوق توزیع محدوده مرکز و شرق استان گیلان در مقابل قطعی های ناشی از نزدیکی یا برخورد خطوط در محل تقاطع خطوط انتقال و فوق توزیع با خطوط توزیع نیروی برق افزایش یافت.