به گزارش خزر، شنیده ها حکایت از آن دارد یکی از پزشکان که مدیرمسئولی یک سایت خبری را هم بر عهده داشته و از قضا سایت خود را به محلی برای تعریف و تمجید از جناب رئیس و حمله به مخالفان وی تبدیل کرده بود، بالاخره توانسته مزد خوش خدمتی های اخیر را در دریافت […]

به گزارش خزر، شنیده ها حکایت از آن دارد یکی از پزشکان که مدیرمسئولی یک سایت خبری را هم بر عهده داشته و از قضا سایت خود را به محلی برای تعریف و تمجید از جناب رئیس و حمله به مخالفان وی تبدیل کرده بود، بالاخره توانسته مزد خوش خدمتی های اخیر را در دریافت کند.

گفته می شود وی اخیراً به دستور آقای رئیس، به یک پست مدیریتی در یکی از شهرستان های شرق استان دست یافته است و پاداش خوش خدمتی های اخیر را دریافت کرده است!