به گزارش خزر، شنیده‌ها از ساختمان شهرداری رشت حکایت از آن دارد که صبح امروز حساب شهرداری رشت مسدود شده است. خبری تکراری که البته این بار تفاوتی عمده با گذشته دارد چرا که انسداد حساب شهرداری رشت نتیجه پرونده ای است که وکالت آن را برادر یکی از اعضای شورا بر عهده دارد! انسداد […]

به گزارش خزر، شنیده‌ها از ساختمان شهرداری رشت حکایت از آن دارد که صبح امروز حساب شهرداری رشت مسدود شده است. خبری تکراری که البته این بار تفاوتی عمده با گذشته دارد چرا که انسداد حساب شهرداری رشت نتیجه پرونده ای است که وکالت آن را برادر یکی از اعضای شورا بر عهده دارد!

انسداد حساب شهرداری رشت توسط برادر یکی از اعضای شورا، آتشی است که دود آن در چشم کارکنان شهرداری خواهد رفت.