به گزارش خزر، جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان درنشست مشترک با دکتر حسنی نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی که بدنبال انجام بازدید از شعبه ویژه شهرصنعتی رشت صورت گرفت با اشاره به مطلب فوق ازانجام آزمایشی فاز دوم طرح توسعه خدمات غیرحضوری خبر داد. ایشان با اشاره به انحصاری بودن این برنامه […]

به گزارش خزر، جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان درنشست مشترک با دکتر حسنی نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی که بدنبال انجام بازدید از شعبه ویژه شهرصنعتی رشت صورت گرفت با اشاره به مطلب فوق ازانجام آزمایشی فاز دوم طرح توسعه خدمات غیرحضوری خبر داد.

ایشان با اشاره به انحصاری بودن این برنامه اظهارداشت: سازمان تامین اجتماعی تمامی برنامه های نرم افزاری خود را ازطریق شرکت خدمات ماشینی تامین تهیه نموده واستانها صرفاً بهره بردارمیباشند ولی دراستان گیلان با ارائه یک طرح کارشناسی وعلمی وبا تکیه برتوانمندیهای نیروهای متخصص درواحدفن آوری اطلاعات و مشاوره های علمی ازاساتید دانشگاهی، با اخذ مجوزاز دفتر راهبری سیستمها، برای اولین بار درسطح کشور موفق شدیم به برنامه نویسی مستقل وطراحی سامانه ای ویژه جهت توسعه خدمات غیرحضوری فراتر ازآنچه درسایراستانها انجام میپذیرد، اقدام نمائیم.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه شهرصنعتی رشت درواقع محل تمرکزواحدهای تولیدی بزرگ وکارفرمایان برجسته وعصاره وچکیده صنعت استان میباشد این ملاکها را دلیل انتخاب این شعبه جهت اجرای نرم افزار مربوطه بعنوان واحد ویژه کشوری قلمداد نمود.

حق پرست افزود: اجرای عملیات نرم افزاری دراین بخش طی دو فازاتفاق افتاده ودرگام اول با روی سامانه بردن خدماتی همچون امکان مشاهده بازرسی کارگاهی برای کارفرمایان، درخواست صدور دفترچه درمانی ، درخواست نامنویسی بیمه شدگان وافراد تبعی وتجمیع سوابق درعمل حدود ٤٠٠٠ مراجعه درهرماه کاهش یافته است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان قابلیتهایی همچون حذف عکسهای کاغذی ودوخت آن برروی دفترچه های درمانی وجایگزینی اسکن تصاویروارسال دفترچه ازطریق پیک به شرکتها را درکنارامکان ثبت درخواستها درتمامی ساعات شبانه روز ازمهمترین دستاوردهای این نرم افزار برشمرد.

ایشان اجرای همزمان تغییرات ساختمانی ودکوراسیون شعبه بمنظورایجاد فضای مناسب ودرخور شأن مخاطبین را ازدیگر اقدامات همسو دراین طرح معرفی نموده واظهار امیدواری نمود پس از مرحله آزمایشی درفازدوم، تمامی تعهدات کوتاه مدت شامل انواع غرامتها وکمک هزینه ها دربستراینترنت برای بیمه شدگان مهیا شده و درگام بعدی درقالب اپلیکیشن با نصب برروی گوشی همراه این خدمات همگانی گردد.

دکترحسنی نماینده مردم شهرستان رشت درمجلس شورای اسلامی دراین بازدید با ابراز خرسندی ازامکانات فراهم شده، با قدردانی از تلاشها وحرکتهای سازنده صورت گرفته بر ضرورت ارتقاء کمی وکیفی خدمات تاکید نموده واذعان داشت: آنچه مشاهده شده وموجب خشنودی است توانمندی تامین اجتماعی بعنوان یک دستگاه پیشتاز میباشد وجز این انتظار نمیرود.

ایشان با اشاره به وجود شرکتهای بزرگ منطقه و تعداد زیاد بیمه شدگان، بهره گیری ازتکنیکهای روز وامکانات نرم افزاری واینترنتی را جهت تسهیل وتسریع ارائه خدمات بسیار ارزنده برشمرده وضمن بازدید ازواحدهای مختلف ودیدار با همکاران، ازآنان تشکر نمودند.