به گزارش خزر، بدنبال تغییرات صورت گرفته درسطوح مدیریتی تامین اجتماعی گیلان، طی حکمی ازسوی جمیل حق پرست، فیض اله نظری ریاست شعبه سیاهکل بعنوان رئیس جدید تامین اجتماعی کوچصفهان منصوب گردید. پیش ازاین مجید بصیری ریاست این شعبه را برعهده داشته که درروزهای اخیر به سمت ریاست شعبه بندرانزلی منصوب گردیده است. فیض اله […]

به گزارش خزر، بدنبال تغییرات صورت گرفته درسطوح مدیریتی تامین اجتماعی گیلان، طی حکمی ازسوی جمیل حق پرست، فیض اله نظری ریاست شعبه سیاهکل بعنوان رئیس جدید تامین اجتماعی کوچصفهان منصوب گردید.

پیش ازاین مجید بصیری ریاست این شعبه را برعهده داشته که درروزهای اخیر به سمت ریاست شعبه بندرانزلی منصوب گردیده است.

فیض اله نظری از کارکنان خوشنام و باسابقه تامین اجتماعی گیلان بوده و مسئولیت امور اداری شعب فومن، یک رشت، کارشناس ارشدی امور اداری اداره کل و ریاست شعبه سیاهکل را در سوابق شغلی خود داراست.

همچنین طی حکم دیگری خانم معصومه صادقپورمسئول اموراداری شعبه لاهیجان به سمت رئیس شعبه سیاهکل منصوب گردید.

تامین اجتماعی شعب سیاهکل وکوچصفهان درزمره واحدهای تیپ چهارکشوری میباشند.

خاطرنشان میسازد معصومه صادقپورازمدیران جوان استان بوده و مسئولیت امور اداری شعب تیپ سه رودسر و تیپ دو لاهیجان را درکارنامه خدمتی خود داراست.