ضرورت پرداختن به هویت شهری رشت با هدف تغییر ساختارهای فعلی / ﻣﺪﻳﺮ شهری واقعی چکمه پوش نیست!
ضرورت پرداختن به هویت شهری رشت با هدف تغییر ساختارهای فعلی / ﻣﺪﻳﺮ شهری واقعی چکمه پوش نیست!
خزر: مهرداد بردبار دکترای برنامه ریزی شهری و دکترای جغرافیای سیاسی است. معاون دانشگاه پیام نور کل استان گیلان ، ریس دانشگاه پیام نور مرکز رشت و مدیر اسبق فرهنگی اداره ارشاد صومعه سرا از جمله سوابق وی است.

به گزارش خزرآنلاین، مهرداد بردبار دکترای برنامه ریزی شهری و دکترای جغرافیای سیاسی است. معاون دانشگاه پیام نور کل استان گیلان ، ریس دانشگاه پیام نور مرکز رشت و مدیر اسبق فرهنگی اداره ارشاد صومعه سرا از جمله سوابق وی است.

ضرورت پرداختن به ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮی رﺷﺖ با هدف ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﻌﻠﻰ

ﻳﻜــﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺜــﻲ ﻛــﻪ همواره بدان اﻋﺘﻘــﺎد دارم، ضرورت پرداختن به ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮی رﺷﺖ با هدف ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﻌﻠﻰ است ﺗــﺎ ﺑﺘــﻮان رﺿﺎﻳــﺖ ﻋﻤﻮﻣــﻲ مردم را جلب نمود.

شهروندان شاهد آن بوده اند ﻛــﻪ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ مبحث تنوع غذایی در رشت ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﺮﻧــﺪى در سطح جهانی را ﺑــﺮاى این شهر به ارمغان آورد.در همین راستا، ﻣﻌﻤــﺎرى ﺷــﻬﺮ رﺷــﺖ ﺗــﺎ زمانی ﻛــﻪ بر مبنای زﻳــﺮ ﺳــﺎﺧﺖ ﻫــﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ، اﻗﻠﻴﻤــﻲ و ﺗﺎرﻳﺨــﻲ پیش می رفت، مورد توجه همگان بود. اما متاسفانه با روند ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻧﺒــﻮه ﻣﺴــﺎﻛﻦ ﻣﺘﺤــﺪ اﻟﺸــﻜﻞ وﺗﻜــﺮارى و ﻃﺮاﺣــﻲ ﻓﻀﺎﻫــﺎى ﺑــﺎز ﺑــﺎ ﻣﻘﻴــﺎس ﻫــﺎى ﻏﻴــﺮ اﻧﺴــﺎﻧﻲ رو برو هستیم و ﻃــﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠــﻲ نیز ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺖ پاسخی بر این دغدغه باشد.

عدم توجه به هویت شهری، ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ و ﻣﺸــﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ در ﺷــﻬﺮ و اﻧﮕﻴــﺰه ﺳــﺎﻛﻨﺎن ﺑــﺮاى اداﻣــﻪ ﺳــﻜﻮﻧﺖ را کاهش داده است. ﻣــﺮدم اﻳــﻦ ﺷــﻬﺮ نیازمند آن اندﻛــﻪ ﺷﻬﺮﺷــﺎن داراى ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎ و ﻧﻤﺎدﻫــﺎى ﺗﺪاﻋــﻲ کننده ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ﺗﺎرﻳــﺦ ﺷــﻬﺮ ﺑﺎﺷــﺪ.

مشارکت طلبی از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد با هدف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی

ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺷــﻬﺮى رﺷــﺖ ﺑــﺎ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ و دﻋــﻮت از ﻓﻌﺎﻟﻴــﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫــﺎى ﻣــﺮدم ﻧﻬﺎد ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از افکار خلاقانه و فعالیت های داوطلبانه آنان در ﻣﺴــﻴﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺧﺪﻣــﺎت ﺧــﻮد ﺑﻬــﺮه گیرد، ﻛــﻪ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﻧﺒــﻮد ﺳﻴﺎﺳــﺖ گذاری های ﻣﻨﺎﺳــﺐ و اﻃـلاع رﺳــﺎﻧﻲ به هنگام از ﺳــﻮى ﺷــﻬﺮدارى رﺷــﺖ اﻗﺪاﻣــﻲ ﺑــﺮاى ﺟﻠــﺐ ﻣﺸــﺎرﻛﺖ اﻳــﻦ ﻧﻬﺎدﻫــﺎ صورت نگرفته اﺳــﺖ.

و این در حالی ست که در ﻛﺸــﻮر ﻫــﺎى ﭘﻴﺸــﺮﻓﺘﻪ اﻏﻠــﺐ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫــﺎى مهم ﺑــﻪ سمن ها واﮔــﺬار شده و نقش آنان در تصمیم گیری های ﻛﻼن ﺷــﻬﺮى بسیار اثر ﮔــﺬار است. متاسفانه اﻏﻠــﺐ ﻣﺪﻳــﺮان ﻣــﺎ حتی با مفهوم ارزشمند ﺳــﺎزﻣﺎن های ﻣــﺮدم ﻧﻬــﺎد و کارکردهای آشنا نیستند که اﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع از ﻋــﺪم ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﻫــﺎى دوﻟﺘــﻲ و ﻋــﺪم آﻣــﻮزش نشات می گیرد و ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺷــﻬﺮى خود باید در اﻳــﻦ زﻣﻴﻨــﻪ ﭘﻴﺸــﮕﺎم ﺑﺎﺷــﺪ. ﺑــﻪ عنوان نمونه ﻣــﻜﺎن ﻫﺎﻳــﻲ ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﺳــﺮاى ﻣﺤﻠــﻪ ﭘﻴــﺶ ﺑﻴﻨــﻲ شده است، اما ﭼــﻪ وﻇﺎﻳﻔــﻲ باید ﺑــﻪ ﻣــﺮدم سپرده شود، هنوز مشخص نیست.

ﻣﺪﻳﺮ شهری واقعی چکمه پوش نیست! اداره کننده بحران هاست

شناسایی مشکلات شهری به صورت سیستماتیک و با نگرش ﭘﺎﺋﻴــﻦ ﺑــﻪ ﺑــﺎﻻ در ﻫــﺮ ﻣﻨﻄﻘــﻪ از اصول اولیه مدیرت است و معتقدم اﻳــﻦ اﻣــﺮى ﻧﻴﺴــﺖ ﻛــﻪ شخص ﺷــﻬﺮدار ﺑــﺎ ﭼﻨــﺪ دورﺑﻴــﻦ و ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎر و ﭘﻮﺷــﻴﺪن ﭼﻜﻤــﻪ بتواند آن را اداره کند.

اگر چه ﺑــﻪ ﺣﻀــﻮر ﻣﻴﺪاﻧــﻲ ﻣﺪﻳــﺮان ﺷــﻬﺮدارى ﺟﻬــﺖ ﭘﻴﮕﻴــﺮى اﻣــﻮر اﻋﺘﻘــﺎد دارم اما اﻳــﻦ ﺣﻀــﻮر ﻧﺒﺎﻳــﺪ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﭘﻮﭘﻮﻟﻴﺴــﺘﻲ و ﺷــﻌﺎر زده ﺑﺎﺷــﺪ.اگر مدیران به دنبال بازتاب زحمات خود هستند باید بدانند که از نشانه های عملکرد صحیح مدیر شهری، پیش بینی بحران قبل از وقوع و تدبیر برای اداره آن در زمان وقوع است.

 

ضرورت ارﺗﺒﺎط سازنده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی رﺷﺖ با داﻧﺸﮕﺎه ها

بر این اعتقادم که پتانسیل های پژوهشی و منابع انسانی فرهیخته و اندیشمند در ﻣﺮاﻛــﺰ ﻋﻠﻤــﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗــﻲ و ﭘﮋوﻫﺸــﻲ همچون داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎ ﺣﻠﻘــﻪ ﻣﻔﻘــﻮده اى ﺑــﺮاى ﺣــﻞ ﺑﺴــﻴﺎرى از ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻛﻼن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی رﺷﺖ است که ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑﺴــﻴﺎر راﻫﮕﺸــﺎ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و متاسفانه از آن ﻏﻔﻠــﺖ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.

اﺟــﺮاى ﻃــﺮح ﻫــﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ، ﺑﺮﮔــﺰارى اﺳــﺘﺎرﺗﺎپ ﻫــﺎ و ﻃــﺮح ﻫــﺎى پیشنهادی حل ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜــﻲ اﺳــﺖ ﻛــﻪ داﻧﺸــﮕﺎه ﻫــﺎ و مدیران شهری ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ حول آن ﺑــﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕــﺮ ﺗﻌﺎﻣــﻞ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. اﻛﻨــﻮن ﺗﻨﻬــﺎ ﺷــﺎﻫﺪ آن ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻛــﻪ ارتباط ﻣﺪﻳــﺮان ﺷــﻬﺮى ﺑــﺎ مراکز علمی و دانشگاه ها در سطح روﺳــﺎى داﻧﺸــﮕﺎه ها و در قالب جلسات تشریفاتی محدود گردیده است و اﻳــﻦ حقیقتا یعنی محدود کردن پتانسیل ها!

دﻳﺪار ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻰ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﻰ تشریفاتی شده است

اگر چه ﻻزﻣــﻪ ﻛﺴــﺐ اﻋﺘﺒــﺎرات ﻣﻠــﻲ از سوی مدیران شهری، اﻳﺠــﺎد راﺑﻄــﻪ ای ﻗــﻮى ﺑــﺎ ﻣﺪﻳــﺮان دوﻟﺘــﻲ اﺳــﺖ، متاسفانه در ﭼﻨــﺪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ این سبک از تعامل، صرفاً به دیدارهای مدیران ﺷــﻬﺮى ﺑــﺎ ﻣﻘﺎﻣــﺎت ﻛﺸــﻮرى و ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﻋﻜــﺲ های ﻳــﺎدﮔﺎرى، تنزل یافته است.

ﻋــﺪم ﭘﻴﮕﻴــﺮى ﻻزم ﺑــﺮاى ﻛﺴــﺐ اﻋﺘﺒــﺎرات، ﻣﻮﺟــﺐ ﺷــﺪه تا در زﻣﻴﻨــﻪ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ و ﻳــﺎ ﻃــﺮح ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧــﻪ ﻫــﺎى رﺷــﺖ ،پیشرفت محسوسی ﺻــﻮرت ﻧﮕﻴــﺮد و این در حالی ست که اﮔــﺮ ﻣﺪﻳــﺮان اﺳــﺘﺎﻧﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎن ﻣــﺎ در ﺟﻠﺴــﺎت مربوطه ﺣﻀــﻮر داﺷــﺘﻪ و ﭘﻴﮕﻴــﺮى ﻫــﺎى ﺧــﻮد را اﻓﺰاﻳــﺶ دﻫﻨــﺪ، ﺷــﺎﻫﺪ اقدامات موثری خواهیم بود. اما متاسفانه اقدامات اعضای شورای شهر در چند سال گذشته نمایشی و مملو از ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎت ﺑﻴﻬــﻮده غیر سازنده بوده است که اصلاح این روند امروز یک ضرورت است.

قابلیت اجرایی شدن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى رﺷﺖ

ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧــﻪ ﻫــﺎى رﺷــﺖ ﺑــﺎ مطالعات ﭘﮋوﻫﺸــﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺐ و نیز ﻛﺴــﺐ اﻋﺘﺒــﺎرات ﻣﻠــﻲ متناسب، ﻗﺎﺑﻠﻴــﺖ اﺟــﺮا ﺷــﺪن پیدا خواهند کرد. ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻻﻳﺤــﻪ ﺟﺎﻣــﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺷــﻬﺮى ﺑــﻪ ﺗﺼﻮﻳــﺐ ﻧﺮﺳــﻴﺪه و از همین رو ارﮔﺎن ﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﺮاى اﻳــﻦ ﻣﺴــﺎﻟﻪ دﭼــﺎر ﭼﺎﻟــﺶ جدید ﺷــﺪه اﻧــﺪ چرا که وﻇﺎﻳــﻒ ﺧــﻮد را ﻧﻤــﻲ داﻧﻨــﺪ.

اﻋﻀــﺎى ﺷــﻮرا نیز ﺑــﺮاى ﺣــﻞ اﻳــﻦ ﻣﺴــﺎﻟﻪ و ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑــﺎ ادارات اﺳــﺘﺎن و ﻛﻤــﻚ ﺑــﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎن ﺑــﺮاى ﭘﻴﮕﻴــﺮى اﺑﻌــﺎد ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴــﺎﻟﻪ اقدام سازنده ای صورت نداده اند. اﻳــﻦ تنها ﻧﻤﻮﻧــﻪ اى اﺳــﺖ از ﺑﻮروﻛﺮاﺳــﻲ زاﻳــﺪ در اﻳــﻦ ﺷــﻬﺮ که دستاوردش جز نارضایتی مردمی نیست.

 آراى ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ١٠٠ باید شفاف شود

در ﻣﺠﻠــﺲ، ﻻﻳﺤــﻪ ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ آراى ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎن ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ است ﻛــﻪ در ﺑﺤــﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺷــﻬﺮى نیز ﻣــﻲ ﺗﻮان ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ را در اﺑﻌــﺎد ﺑﺰرﮔﺘــﺮى ﻧﺸــﺎن داد. ﺑﺤــﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺷــﻬﺮى ﺟــﺰء ﺧــﻂ ﻗﺮﻣﺰﻫــﺎ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛــﻪ ﻣــﺮدم از ان اطلاع ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. در رابطه با ﻗﺮاردادﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣــﻦ ﺟﻤﻠــﻪ آراى ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮن ﻣــﺎده ۵ و ١٠٠ باید آگاهی رسانی لازم برای شهروندان صورت گیرد. ﺣﺘــﻲ ﻣــﻲ ﺗــﻮان ﺑــﺪون اﻋـلام ﻧــﺎم، آراى ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮن ﻣــﺎده ١٠٠ را ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻛــﺮد. در غیر اینصورت ﻣﺴــﻴﺮ ﺻــﺪور آرا ﺑــﺮ ﻣﺒﻨــﺎى ﺗﺨﻠــﻒ ﭘﻴــﺶ خواهد رفت.

 ﻛﺎرﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺗﺤﺖ نظارت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻰ ﺷﻬﺮی تشکیل شود

ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻛﺎرﮔــﺮوه ﻫــﺎى ﺗﺨﺼﺼــﻲ ﺗﺤــﺖ نظارت ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ اﺟﺮاﻳــﻲ ﺷــﻬﺮى راﻫــﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳــﺒﻲ برای بهره گیری از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴــﻦ ، ﻓــﺎرغ از دﺳــﺘﻪ ﺑﻨــﺪى ﻫــﺎى ﺳﻴﺎﺳــﻲ در خط مشی گذاری ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺷــﻬﺮى ست. و در اﻳــﻦ زﻣﻴﻨــﻪ ﺑﺎﻳــﺪ سرمایه گذاری ﻣﻨﺎﺳــﺒﻲ ﻧﻴــﺰ ﺻــﻮرت ﺑﮕﻴــﺮد و ﺧﺮوﺟــﻲ ﻛﺎر ﻧﻴــﺰ ارزیابی شود. ﺑﻬــﺮه ﮔﻴــﺮى از ﺗﻔﻜــﺮ ﺟﻤﻌــﻲ،ﺿﻤــﻦ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺘﻬــﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫــﺎ ، ﺧﻄﺎﭘﺬﻳــﺮى ﻋﻤﻠﻜﺮد مدیران شهری را ﻧﻴــﺰ ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ ﺣﺪاﻗــﻞ ﻣﻤﻜــﻦ ﻛﺎﻫــﺶ دﻫــﺪ.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)