کامل ترین فیلم از لحظه به شهادت رسیدن شهید حمیدرضا الداغی به خاطر کمک به دو دختر جوان
کامل ترین فیلم از لحظه به شهادت رسیدن شهید حمیدرضا الداغی به خاطر کمک به دو دختر جوان
خزر: بعد از مزاحمت اراذل و اوباش برای دو دختر سبزواری، مردی که در آن نزدیکی حضور داشته برای کمک به دو دختر وارد صحنه شده اما اراذل و اوباش با چاقو به قفسه سینه، قلب و پشت سر این فرد زدند و او بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.