ویدیو / شلیک به سرباز اوکراینی از فاصله ۱۲۰۰ متری
ویدیو / شلیک به سرباز اوکراینی از فاصله ۱۲۰۰ متری
خزر: تک تیرانداز ارتش روسیه، یک سرباز اوکراینی را از فاصله اعلام شده ۱۲۰۰ متری با اسلحه TSVL-۸ M۴ هدف قرار می دهد.