فیلمی از حرکت خطرناک پارکورباز تهرانی بر روی سقف پل عابر پیاده
فیلمی از حرکت خطرناک پارکورباز تهرانی بر روی سقف پل عابر پیاده
خزر: جوان پارکورباز در یک حرکت جنون آمیز بر روی پل نواب تهران شروع به انجام حرکات نمایشی کرد.