ببینید | اولین گفتگوی همسر و دختر شهید الداغی؛ آیا چاقو را که دیدید…
ببینید | اولین گفتگوی همسر و دختر شهید الداغی؛ آیا چاقو را که دیدید…
خزر: همسر و دختر حمیدرضا الداغی در اولین گفتگوی خود اظهار کردند: فیلم درگیری را چند بار ببینید؛ آیا بی‌تفاوت مثل بقیه رد می‌شدید؟ خودتان را جای حمید بگذارید، آیا چاقو رو که دیدید فرار می‌کردید؟ هر وقت به این نتیجه رسیدید که مثل حمید وارد می‌شدید، آن وقت اسم خودتان را مرد بگذارید.
  • منبع خبر : مهر